Onze visie op privacy

Talentvoordocent B.V.
Talentvoordocent B.V. (wij-vorm), gevestigd in Nederland. Wij brengen studenten, starters en professionals in contact met organisaties die behoefte hebben aan een extra handen. Wij achten bescherming van de persoonsgegevens die wij verwerken van het grootste belang. Bij de verwerking van de persoonsgegevens in Nederland zijn wij per 25 mei 2018 gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacyreglement leggen wij uit hoe wij jouw privacy beschermen en hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Heb je vragen over dit privacyreglement? Dan lees je in dit privacyreglement hoe je daarover contact met ons kunt opnemen.

Wie verwerkt jouw persoonsgegevens?
Dit privacyreglement gaat over het verwerken van persoonsgegevens door Talentvoordocent B.V. als verwerkingsverantwoordelijke. Onze onderneming is gevestigd in Nijmegen aan de van der Brugghenstraat 1A, 6511 SL. Je kunt ons binnen kantooruren telefonisch bereiken op +31 85 0043 603 of per e-mail via info@talentvoordocent.nl

Gebruik van persoonsgegevens
Als je gebruik maakt van onze website of diensten die wij aanbieden, zoals het koppelingsproces met organisaties, kun je persoonsgegevens met ons delen. Wij verzamelen en maken gebruik van de persoonsgegevens die jij direct met ons deelt. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Persoonsgegevens zijn gegeven die iets zeggen over jou of gegevens die met jou in verband kunnen worden gebracht. Alles wat met jou persoonsgegevens kan worden gedaan, bijvoorbeeld het verzamelen, opslaan, gebruiken, doorgeven of verwijderen van jouw gegevens, noemt men het ‘verwerken’ van persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens die jij zelf aan ons hebt verstrekt via bijvoorbeeld email, Het Platform, Shiftbase of via een contact-/inschrijfformulier.

Wanneer je gebruik maakt van Het Platform, Shiftbase en/of een contact-/inschrijfformulier, dan kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

 • Persoonlijke identificatiegegevens zoals jouw naam, achternaam, Burgerservicenummer, ID-foto en geboortedatum;
 • Contactinformatie zoals je adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
 • Relevante werkervaring, vaardigheden en eigen studierichting;
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof;
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van jou als kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften;
 • Ook kunnen dit gegevens zijn we uit andere bronnen verkrijgen zoals gegevens uit het leerlingenbestand van de betreffende organisatie en andere informatie die beschikbaar is op openbare sites.

Voor welke doeleinden en op welke grond verwerken wij jouw persoonsgegevens?
Wij verzamelen en verwerken jouw persoonsgegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll, werving & selectie, in- en doorleen, planning en personeels- en salarisadministratie.

Jouw informatie verwerken we:

 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die we met je zijn overeengekomen goed uit te kunnen voeren;
 • Voor het aanmelden en verifiëren van gebruikers van onze diensten;
 • De communicatie met jou;
 • Het bemiddeling tussen organisaties en jij als kandidaat met als doel jou werkzaam te laten zijn bij die organisatie;
 • Het koppelen van jou aan geïnteresseerde organisatie;
 • Het versturen van nieuwsbrieven via e-mail.
 • Voor commerciële doeleinden.

Wij verwerken jouw persoonsgegeven indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst waarin jij ons opdracht hebt gegeven of op basis van jouw toestemming, die je te allen tijde kunt intrekken. Daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens ook verwerken als wij een gerechtvaardigd belang hebben en geen onevenredige inbreuk maak op jouw privacy.

Jouw persoonsgegevens worden ook gebruikt voor het opstellen van jouw arbeidsovereenkomst en de verloning via een partner van Talentvoordocent B.V., namelijk Het Platform. Het Platform krijgt dus ook de persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt.

Hoe gaan wij met jouw persoonsgegevens om?
Wij zorgen ervoor dat jouw persoonsgegevens tegen verlies, onrechtmatige verwerking of misbruik worden beveiligd. We nemen diverse technische en organisatorische maatregelen.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?
Wij zien er zeer nauwkeurig op toe dat al jouw gegevens zorgvuldig bewaard en beschermd worden. Wij hanteren een bewaarbeleid waarin is vastgelegd hoe lang wij persoonsgegevens bewaren. Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Wij houden ons aan de wettelijke bewaartermijnen. Dossiers van klanten met daarin persoonsgegevens bewaren wij tot maximaal 10 jaar nadat de opdracht is geëindigd, tenzij er redenen zijn om dit dossier langer te bewaren.

Delen wij jouw persoonsgegevens met derden?
In principe delen wij jouw persoonsgegevens niet zonder jouw toestemming met derden. Soms kan het echter nodig zijn om jouw persoonsgegevens wel met derden te delen. Het kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn om jouw persoonsgegevens met gerechtelijke instanties of met een wederpartij te delen. Daarnaast kan het noodzakelijk zijn om jouw persoonsgegevens te delen om een overeenkomst of notariële akte te sluiten. Gegevens kunnen ook worden gedeeld met door ons ingeschakelde opdrachtnemers, zoals een deurwaarder. Verder kunnen er wettelijke verplichtingen zijn op grond waarvan wij jouw persoonsgegevens aan derden moeten doorgeven. Indien een rechterlijke uitspraak ons verplicht tot het verstrekken van persoonsgegevens aan derden, zullen wij daaraan moeten voldoen. Jouw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.

In het kader van onze dienstverlening kunnen wij geanonimiseerde cv’s van jou delen met betreffende organisaties.

Websites en diensten van derden
Dit privacyreglement ziet alleen op persoonsgegevens die wij zelf in het kader van onze diensten verwerken. Dit privacyreglement is dus niet van toepassing op websites of applicaties van derden, zoals Instagram of Facebook. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een veilige en betrouwbare manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees dan ook altijd de privacyverklaring van deze derden.

Doorgifte van persoonsgegevens
Ter realisering van de doeleinden zoals beschreven in dit privacyreglement kunnen wij jouw persoonsgegevens buiten de EER overdragen. Wanneer dit het geval is, zullen wij de juiste maatregelen nemen om er zeker van te zijn dat de persoonsgegevens goed beveiligd zijn.

Jouw persoonsgegevens bekijken of aanpassen?
Wil je weten welke persoonsgegevens wij over jou hebben vastgelegd? Je kunt bij Talentvoordocent B.V. een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die over jou zijn of worden verwerkt. Vind je dat jouw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt of vind je het niet nodig dat bepaalde persoonsgegevens zijn verwerkt, dan kun je een verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering indienen bij Talentvoordocent B.V. Verder heb je het recht om bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens te maken en heb je het recht op gegevensoverdracht. Daarnaast heb je het recht om een verleende toestemming voor het verwerken van jouw persoonsgegevens in te trekken. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het ontvangen van onze nieuwsbrief.

Indien je ons een dergelijk verzoek stuurt, zullen wij je zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 4 weken na ontvangst van jouw verzoek informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen.

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Talentvoordocent B.V. kun je een e-mail sturen naar info@talentvoordocent.nl of jouw schriftelijke verzoek richten aan:

Talentvoordocent B.V.
Inzageverzoek persoonsgegevens
Van der Brugghenstraat 1A
6511 SL Nijmegen

Klachten toezichthouder
De Autoriteit Persoonsgegevens controleert of ondernemingen de Algemene verordening gegevensbescherming naleven. Indien je meent dat wij ons niet aan de geldende privacywetgeving houden, kun je contact met ons opnemen. Wij helpen je graag met het vinden van een oplossing. Indien dat niet lukt, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Over dit privacyreglement
De regelgeving op het gebied van privacyrecht verandert regelmatig. Ons privacy beleid is nooit helemaal klaar. Wij houden ons beleid up to date. Talentvoordocent B.V. kan dit privacyreglement daarom van tijd tot tijd wijzigen. Als deze wijzigingen ook voor jou van belang zijn, dan attenderen wij jou daarop of maken wij de wijzigingen op een opvallende manier aan jou kenbaar. De meest actuele versie van ons privacyreglement kun je steeds terugvinden op onze website. Dit privacyreglement is laatstelijk gewijzigd op 17 augustus 2023.